Disclaimer

Hier komt normaal alle tekst en juridisch jargon over beursbabbel.be.

Waarom het niet eens een beetje anders doen en deze in mensen taal zetten dat echt op iets slaat:

1. De korte versie

Het gaat hier over uw geld en vermogen, en alleen jij bent verantwoordelijk voor wat je er mee doet terwijl je gebruik maakt van wat je hier leest of elders.

Gebruik dus je gezond verstand en beleg intelligent. Beschuldig ons niet van verliezen die je zou oplopen vanwege iets dat je gelezen hebt op deze site.

Kortweg: wij kunnen voor niets verantwoordelijk gesteld worden voor wat we schrijven. Wel kunnen we beloven dat alles wat we hier schrijven ook echt toepassen met ons eigen geld en vermogen.

2. De volledige tekst

Doel

Deze website is er enkel en alleen met als doel om de lezers iets te leren over aandelen, beurs en beleggen en uitzonderlijk ook over persoonlijke financiën en het leven. Maar denk er aan: Those who can, do; Those who can’t teach .  Hier geven we les.

Blog posts / Artikels

We schrijven geen blogposts om inkomen te genereren. Met andere woorden, niemand kan ons betalen om een artikel te schrijven om hun product of dienst te promoten.

Er bestaan al te veel van dit type websites en daar hoeven wij er geen aan toe te voegen. Let wel op, soms zijn er affiliate links (zie hieronder)

De berichten die u leest op deze site zijn onze persoonlijke meningen en deze van andere schrijvers op deze website. Elke schrijver zijn mening is zijn eigen mening, mijn mening is mijn mening … klinkt logisch?

Afilliate Links

Een vorm waar we mogelijks (klein)geld mee verdien met deze website is wanneer u een boek (Bol.com of Amazon) of een product koopt waarvan we een affiliate link heb geplaatst.

we promoten enkel boeken en producten die we ook werkelijk willen aanbevelen en wat we zelf ook kopen en gebruiken.

Emails

Als u ons iets mailt – vragen, suggesties, misbruiken – al deze informatie in deze mail is van ons. Uiteraard zullen wij uw toestemming vragen indien we u wil citeren (niet bij misbruiken). Maar we zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen, inclusief uw email, met iemand. Wij houden er ook niet van dat iemand dit bij ons doet!

Advies/Aanbevelingen

We adviseren geen aandelen of financiële producten op deze website. Als we schrijven over aandelen is dit uit een educatief perspectief (als je geld verliest na een analyse van ons is dat educatief, nietwaar?).

Eigen transacties

Van tijd tot tijd zullen we in persoonlijke naam, of voor een vennootschap onder ons beheer, investeren in aandelen. Dit zullen we doen zonder enig bericht wanneer en waarin we beleggen. Als we schrijven over beleggingen die we hebben, dan zullen we steeds de redenen aangeven waarom u er niet in moet beleggen.

3. Wat er verder in moet staan

Algemeen

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Chess Capital bv. Via deze website beoogt Chess Capital consumenten in staat te stellen om op een eenvoudige wijze informatie over financiële producten en/of diensten te verkrijgen.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Chess Capital bemiddelt niet in financiële producten. De op of via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst van Chess Capital rechtstreeks en uitsluitend verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van de door de bezoeker zelf geselecteerde producten. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van financiële producten, komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). Chess Capital speelt hierin geen enkele rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De activiteiten van Chess Capital zijn – in de zin van de Wet op het financieel toezicht – niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiële producten.

Chess Capital wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten een Wft-vergunning (Nederland) of een vergunning van de FSMA (België) vereist. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning/ FSMA-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM of FSMA). Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.